Isolated open book I. BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Šios taisyklės reglamentuoja odontoligijos priežiūros (pagalbos) teikimo tvarką klinikos pacientams ir darbuotojų veiksmus darbo metu
2. Vidaus darbo taisyklių tikslas ugdyti darbuotojų sąžiningą darbą ir jo kokybės užtikrinimą, racionalų darbo laiko panaudojimą, drausmės laikymasi, atsakomybę, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei Klinikos įstatais (toliau – įstatai)
3. Klausimus, susijusius su vidaus darbo taisyklių taikymu, sprendžia Klinikos vadovybė, vadovaudamasi suteiktais įgaliojimais.

II. PACIENTAMS TEIKIAMA PAGALBA
4. Būtinoji medicinos pagalba
5. Bendrosios praktikos gydytojo odontologo pagalba
6. Gydytojo odontologo ortopedo pagalba
7. Gydytojo odontologo periodontologo pagalba
8. Gydytojo odontologo ortodonto pagalba
9. Burnos higienisto pagalba
10. Jeigu reikalinga – rentgeno nuotraukų pagaminimas
11. Dantų protezų gamyba

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA
12. Pacientai gali:
12.1. kreiptis į kliniką iš anksto užsiregistravę
12.2. ypatingais atvejais (intensyvaus skausmo, būtinosios pagalbos) pacientai priimami be eilės

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
13. Pacientams suteikiama teisė:
13.1. pasirinkti odontologą arba burnos priežiūros specialistą
13.2. sutikti arba atsisakyti siūlomo gydymo, protezavimo ar diagnoztikos metodų
13.3. gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę
13.4. gausti išsamią informaciją apie tai ar klinika yra apsidraudusi civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu.
13.5. apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus klinikos ar jos padalinio vadovui, Lietuvos odontolgų rūmams, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, jeigu klinikos darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas.
13.6. gauti žalos, padarytos jo sveikatai dėl klinikos ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR ėstatymų nustatyta tvarka
14. Pacientas privalo:
14.1. rūpintis savo burnos ertmės ir dantų priežiūra
14.2 vykdyti odontologijos darbuotojų nurodymus
14.3. informuoti odontologijos priežiūrą teikiantį darbuotoją apie žinomai esamą infekciją (AIDS, hepatitą, tuberkuliozč, Veneros ligas)
14.4. atlyginti klinikai padarytą žalą LR įstatymu nustatyta tvarka
14.5. jeigu pacientui klinikoje buvo suprotezuoti dantys išimamais ar cementuojamais protezais, plombuoti dantys ar suteikta kita odontologinė pagalba, jis privalo nerečiau kaip kas pusę metų atvykti į kliniką apžiūrai
14.6. apie neatvykimą kliniką informuoti ne vėliau kaip 24 val iki paskirto vizito laiko. Nepranešus apie neatvykimą pacientas turi sumokėti kompensaciją už personalo sugaištą laiką 20 eurų. Jei buvo rezervuoti keli vizitai, neatvykus – visi vizitai panaikinami
14.7. laikytis klinikos vidaus taisyklių